Hasiči

Něco málo z historie sboru dobrovolných hasičů v Obci Jilem 

Sbor dobrovolných hasičů ve zdejší obci byl založen v roce 1911. K založení jeho dal podnět obrovský požár dne 31. srpna 1911 ve Vepříkově, jemuž pro nedostatek vody, následkem velmi suchého počasí v tom roce, padla za oběť skoro celá ves. Před tím, kolem 10. srpna byl též velký požár v Sedletíně, kde vyhořelo osm usedlostí. Na podzim pak vyhořely v Sedletíně ještě tři usedlosti. V důsledku toho a na nátlak občanů i obecního zastupitelstva byl dne 30. listopadu 1911 založen Sbor dobrovolných hasičů v Jilmu.

Sbor dobrovolných hasičů měl v době svého vzniku činných členů devatenáct a tito byli všichni členmi zakládajícími. Byli to: Antonín Hospodka, Jan Honsa – jednatel a správce školy, Jan Adam – velitel, Antonín Kolář, Václav Pavlík, Antonín Blažek, Antonín Málek, Jan Karlík, František Hospodka, Karel Hospodka, Václav Prchal, Antonín Šiška – náměstek velitelův, Jan Málek, Josef Včelák, Josef Blažek, Josef Hospodka, Josef Joukl, František Jindra, Jan Lankaš.

Členů přispívajících bylo dvacet osm.

V té době bylo i v okolí mnoho požárů. Ve Vepříkově vyhořelo 59 stavení, v Sedletíně 11 stavení, v Olešné 3 stavení, v Chotěboři 5 stavení.

Všechna tato neštěstí dala podnět k založení hasičů v obci Jilem. Ale hasiči v obci nebyli pouze těmi, kteří působí preventivně a nebo čekají na případný zásah proti požáru. Stali se také propagátory a nositeli kultury v obci. Zakládají roku 1914 v obci s heslem: „ Za vzděláním“ vůbec historicky první sborovou knihovnu. Do knihovny bylo vloženo: 15 knih zábavných a 7 knih týkajících se hasičství.

Pokladní správa: příjem 146,30 Kč, vydání 129,67 Kč, čisté jmění 16,69 Kč.

V roce 1915 byl volen nový výbor hasičů: starosta: Hospodka Antonín, velitel: Adam Jan,

náměstek: Šiška Antonín, přísedící výboru: Husa Jan, Pavlík Václav, Málek Antonín, Kolář Antonín,, Náhradníci: Blažek Josef, Prchal Václav. Až do roku 1920 je činnost hasičů nevýraznou. V roce 1920 čítá sbor 16 členů činných a 2 členy přispívající. V tomto roce byla na popud sboru provedena sbírka knih po Jilmu pro Veřejnou knihovnu hasičskou. 1.11.1920 provedli Václav Kolář, Václav Pavlík, Antonín Málek, Antonín Pavlík sbírku knih od domu k domu. Knihovna sborová čítá: 52 svazky zábavné, 5 poučné, 1 vázaný časopis – Světozor.

V roce 1921 se dne 5.7. sbor zúčastnil na Podhoří Husovy oslavy. Slavnost pořádala místní osvětová komise, přednášel profesor Kryštov z Chotěboře. Této oslavy se zúčastnilo veliké množství obyvatelstva. V témže roce 5.6. sbor uspořádal okrskové cvičení spojené s lidovou slavností na zahradě p. Karla Smetáčka. Tato slavnost se také velice vydařila.

V tomto roce čítá knihovna již 77 svazků knih.

V roce 1925 dne 7. února se sbor dobrovolných hasičů usnesl předat sborovou knihovnu do správy Obci Jilem a ta ji dne 24. února 1925 na schůzi obecního zastupitelstva převzala s poděkováním za vzorné a pečlivé vedení.

O činnosti sboru v dalších letech se zde rozepisovati nebudu, neboť činnost sboru, od svého založení až do doby nepříliš vzdálené, je dostatečně podrobně zaznamenána v almanachu Obce Jilem. Pouze v letech 1940 – 1945 sbor činnost nevykonával, neboť z nařízení protektorátní vlády byly veškeré činnosti spojené s požární a civilní ochranou převedeny do kompetencí obcí, takže členové museli veškeré vybavení odevzdat a svou činnost zastavit. Z této doby proto také nejsou zachovány žádné písemnosti týkající se hasičského sboru.

Knyk 2015 (Divoké dvanáctky)

Kámen 2015 (Okrsková soutěž)