Kácení dřevin

Obecní úřad Jilem vydává podle ust. § 8 odst.1 zák. č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů povolení kácení dřevin.

Povolení není třeba ke kácení dřevin, které bezprostředně ohrožují život či zdraví nebo hrozí – li škoda značného rozsahu. Ten, kdo kácení za těchto podmínek provede, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení přináší zásadní změnu v přístupu ke kácení dřevin v soukromých zahradách. Majitel zahrady již nemusí žádat o povolení pokácet stromy, které se nachází na jeho zahradě. Zároveň Ministerstvo životního prostředí klade větší důraz na ochranu alejí. Vyhláška o ochraně dřevin, na základě které se zpřísňuje ochrana stromořadí a díky které si majitel zahrady bude moci na svém pozemku bez povolení kácet stromy, platí od 15. července 2013, od kdy je zároveň účinná. Vyhláška je zveřejňována ve Sbírce zákonů pod číslem 189/2013 Sb.

Vyhláškou se provádějí ustanovení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Kácení stromů zpravidla probíhá na podzim, během vegetačního klidu. Zákon striktně nezakazuje kácení mimo období vegetačního klidu, je ovšem nutné mít na zřeteli i ostatní zájmy ochrany životního prostředí, např. hnízdění ptactva.

Vyhláška nově posiluje ochranu stromořadí a ochranu souvislých zapojených porostů dřevin přesahujících 40 m2, nově upravuje kácení v zahradách.

Ke kácení stromořadí nebo stromů, které jsou součástí stromořadí, a to bez ohledu na obvod jejich kmene ve výšce 130 cm nad zemí, je nutné povolení, které vydá orgán ochrany přírody.

Ochraně podléhají keřové porosty jako dosud, nově také zapojené porosty stromů s obvodem kmene menším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí přesahující 40 m2, které často tvoří významný podíl zeleně ve volné krajině i v sídlech.

Pozor

Toto neplatí, jedná – li se o lesní pozemek !!! Tato legislativní úprava se vztahuje POUZE na dřeviny rostoucí mimo les.

Vyhláška – Kácení dřevin
Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les