Územní plán Jilem

Zastupitelstvo obce Jilem vydalo ÚZEMNÍ PLÁN JILEM dne 23. 11. 2009. Tento územní plán nabyl účinnosti 8. 12. 2009.
Územní plán je základní koncepční dokument obce k usměrňování jejího územního rozvoje.
Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do čtyř let po vydání ÚP (tedy do 23. 11. 2013)  zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období; návrh zprávy může obsahovat pokyny pro změnu územního plánu (§55 zák. č. 183/2006 Sb. – stavební zákon).  Změnu ÚP lze navrhnout také před uplynutím této lhůty, a to zastupitelstvu obce a při dodržení podmínek stanovených v § 44, 45, 46 a 55 zák. č. 183/2006 Sb).

Pro základní orientaci veřejnosti doporučujeme otevřít „KOORDINAČNÍ VÝKRES“ v kombinaci s „ÚP Jilem textová část“, zejména str. 13 a dále, kde jsou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínky využití jednotlivých funkčních ploch.

Místa uložení ÚP Jilem

Obecní úřad Jilem
Městský úřad Chotěboř, stavební úřad
Městský úřad Chotěboř, odd. ÚP a GIS
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor ÚP a stavebního řádu

Změna Ú.P.č.1
Koordinační výkres
Výkres základního členění
Hlavní výkres – technická infrastruktura
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Výkres veřejně prospěšných staveb, asanací a opatření
Oznámení o vydaní ÚP Jilem