Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název

Obec Jilem

 1. Důvod a způsob založení

Obec Jilem jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.3.

Organizační struktura
Přehled organizačních složek
Zastupitelstvo obce
Finanční výbor
Kontrolní výbor
Seznam organizací zřízených obcí Jilem
Jednotka sboru dobrovolných hasičů

 1. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

oficiální
Obecní úřad Jilem
Obec č.55
PSČ Obec 58301

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěv

oficiální
Obecní úřad Jilem
Obec č.55
PSČ Obec 58301

4.3 Úřední hodiny

Středa 18 00 – 20 00

4.4 Telefonní čísla

Telefonní seznam Jilem
Pevná linka:
Mobilní (starosta): +420 725 101 166

4.5 Číslo faxu

Fax:
Fax: obec nemá

4.6 Adresa internetové stránky

Oficiální: www.jilem.eu

4.7 Adresa e-podatelny

Podatelna: podatelna..

adresa e-podatelny: obec.jilem@seznam.cz

ID datové schránky obce  4r2bf4w

Formáty elektronického podání:

 • textovém standardu RTF s příponou .rtf
 • prostý text (CP 852,1250) s příponou .txt
 • formát Adobe Acrobat Reader® s příponou .pdf
 • formát Microsoft ® Word  s příponou .doc
 • obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech .gif nebo .jpg
 • formát 602XML Filler s příponou .zfo

Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout. V žádném případě nepřipojujte samospustitelné soubory. Tyto budou okamžitě smazány hned při zjištění jejich výskytu.

Pro elektronická podání jsou přípustné tyto  technické nosiče dat – CD, DVD, USB Flash disk.

4.8 Další elektronické adresy

oficiální:  4r2bf4w

 1. Případné platby lze poukázat

Česka spořitelna č.u.1122792389/0800

00579858

 1. DIČ

Obec není plátcem daně z přidané hodnoty

 1. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Územní plán obce Jilem

8.2 Rozpočet

 1. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

ústní podání
telefonicky
osobně v kanceláři o.ú.

Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla o.ú. nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

 • u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon, případně e-mail
 • u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon, případně e-mail
 • předmět žádosti
 • způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
 • datum a podpis

Informace o místě a způsobu, jak získat příslušné informace uvádíme na stránce Poskytování informací. Jsou zde uvedeny i informace o vyřízených žádostech.

www.jilem.eu

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

 1. Příjem žádostí a dalších podání

Např. https://www.mestocernosice.cz/urad/zakladni-a-povinne-udaje/prijem-podani-opravne-prostredky/

Příjem žádostí a dalších podání
Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

 1. Opravné prostředky

Např. https://www.mestocernosice.cz/urad/zakladni-a-povinne-udaje/prijem-podani-opravne-prostredky/

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

 1. Formuláře

www…

Obecní úřad Jilem nevyužívá vlastní formuláře a elektronické formuláře.

 1. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/

 1. Předpisy –

14.1 Nejdůležitější právní předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů
Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 GDPR
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol
Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných k nahlédnutí v kanceláři vedení školy a na portálu veřejné zprávy

14.2 Vydané právní předpisy:

 1. Úhrady za poskytování informací

Úhrady za poskytování informací nebyly stanoveny.

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad …
Sazebník úhrad je zveřejněn na stránce o poskytování informací.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16 a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

 1. Licenční smlouvy

Obec Jilem nedisponuje s informacemi, které jsou předmětem ochrany práva autorského a mohly by být poskytnuty na základě licenční nebo podlicenční smlouvy. V případě, že taková situace nastane, bude řešena samostatně dle konkrétního případu.

16.1 Vzory licenčních smluv

Obec Jilem nedisponuje vzory licenčních smluv.

16.2 Výhradní licence

Obec Jilem nedisponuje vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

17.1. Rozsudky

17.2. Výdaje na soudy

Další povinně zveřejňované informace

Dle Obecného nařízení „ON GDPR“ a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů (GDPR)
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Sazebník úhrad za poskytování informací

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 – Poskytnuté informace